Bảo hiểm trên môi trường mạng

Bảo Hiểm Trên Môi Trường Mạng

ĐIỀU KHOẢN VỀ CUNG CẤP SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG 

(Đính kèm và là phần không tách rời của hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm do Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp phát hành)

A. GIAO DỊCH TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Điều 1. Thỏa thuận giao dịch

1.      Bằng điều khoản này, các Bên, bao gồm Doanh nghiệp bảo hiểm (gọi tắt là “UIC”) và bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm (gọi chung là “Khách hàng”), thừa nhận và đồng ý rằng sản phẩm bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này được cung cấp trên môi trường mạng, sử dụng phương thức giao dịch điện tử trên ứng dụng di động hoặc website của UIC và/hoặc đối tác hoặc đại diện hợp pháp được sự đồng ý của UIC (sau đây gọi chung là “Ứng dụng”).

 

2.      Hợp đồng bảo hiểm được giao kết theo Điều khoản cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng này (sau đây gọi là “Điều khoản này”) sẽ có hiệu lực pháp lý đối với các Bên.

 

3.    UIC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, giao dịch nào được thực hiện trên Ứng dụng, ngoại trừ các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của UIC và hợp đồng bảo hiểm mà Khách hàng ký kết với UIC thông qua Ứng dụng. 

Điều 2. Cung cấp thông tin phục vụ giao dịch

1.      UIC có trách nhiệm cung cấp cho Khách hàng chính xác, đầy đủ và cập nhật các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn, các quyền lợi bảo hiểm, phí bảo hiểm, quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm và các thông tin khác phục vụ cho việc giao kết hợp đồng bảo hiểm. Các thông tin trên có thể do UIC cung cấp thông qua Ứng dụng.

 

2.      Yêu cầu bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, quy tắc bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm là bộ phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm giữa Khách hàng với UIC. Trong mọi trường hợp, quy định trong hợp đồng bảo hiểm sẽ luôn được ưu tiên áp dụng nếu có bất kỳ sự khác biệt nào với các thông tin được cung cấp trên Ứng dụng.

 

3.      Khách hàng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý việc mua bảo hiểm sau khi đã đọc kỹ và hiểu rõ các thông tin về sản phẩm bảo hiểm cho UIC cung cấp. 

Điều 3. Cách thức thể hiện sự đồng ý

1.      Sự đồng ý của Khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch trên môi trường mạng phải được thể hiện một cách cụ thể, rõ ràng phù hợp với quy định pháp luật về giao dịch điện tử, và có giá trị pháp lý đối với các bên liên quan. Hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực nếu Khách hàng thể hiện sự đồng ý theo quy định của Điều này.

 

2.      Sự đồng ý của Khách hàng trên môi trường mạng có thể được thể hiện bằng việc đánh dấu vào ô ghi “đồng ý” hoặc từ tương đương thể hiện sự chấp thuận, cú pháp đồng ý thể hiện trên tin nhắn/thư điện tử được gửi từ số điện thoại/địa chỉ email được đăng ký với UIC (hoặc người đại diện hợp pháp của UIC), các thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc các dạng thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 

3.      Sự đồng ý giao kết hợp đồng bảo hiểm của UIC được thể hiện bằng việc cấp cho Khách hàng bằng chứng giao kết hợp đồng bằng văn bản có xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu của UIC. UIC có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký dưới dạng thức khác thể hiện trên bằng chứng giao kết hợp đồng. Để làm rõ, UIC chỉ chịu trách nhiệm với các hợp đồng bảo hiểm do UIC giao kết được phát hành từ Ứng dụng.

 

 

4.      Khách hàng có trách nhiệm xác nhận việc đã nhận được bằng chứng giao kết hợp đồng (dưới hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hình thức khác bằng văn bản) do UIC cung cấp. Khách hàng được coi là đã nhận hợp đồng bảo hiểm khi UIC đã gửi hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm vào thư điện tử/tài khoản của Khách hàng trên Ứng dụng.

Điều 4. Các rủi ro trên môi trường mạng

1.      Các Bên thừa nhận và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra trong quá trình cung cấp và sử dụng các sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

–        Dịch vụ bị tạm ngừng, gián đoạn, chậm trễ hoặc không thực hiện được hoặc thông tin ghi nhận sai lệch hoặc không ghi nhận được do sự bất tiện, chậm trễ, gián đoạn, lỗi của Ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba có liên quan;

–        Hệ thống cung cấp dịch vụ bị tấn công, xâm nhập, hoặc kiểm soát trái phép bởi vi-rút, sâu máy tính hoặc các phần mềm, hệ thống, yếu tố gây hại khác.

–        Việc giao dịch được thực hiện bởi các tài khoản giả mạo, mạo danh, hoặc được thực hiện bởi người không có thẩm quyền;

–        Dữ liệu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị tiết lộ trái phép, hoặc bị rò rỉ cho bên thứ ba do các hỏng hóc, sự cố, mất kiểm soát của hệ thống cung cấp dịch vụ.

–        Nội dung thông tin hiển thị trên Ứng dụng bị chỉnh sửa, thay thế, hoặc xóa bởi bên thứ ba mà không có sự đồng ý của UIC hoặc đối tác/người đại diện hợp pháp của UIC.

 

2.      UIC tại đây cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, hợp lý trong khả năng cho phép để hạn chế các rủi ro có thể phát sinh khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng. Tuy nhiên, UIC sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, mà khách hàng phải gánh chịu mà không phải do lỗi (bất kể là cố ý hay vô ý) của UIC hoặc hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của UIC (bao gồm nhưng không giới hạn ở sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự).

 

3.      Khách hàng có trách nhiệm bảo mật và bảo đảm an toàn cho tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực, dấu hiệu nhận diện bằng sinh trắc học, số điện thoại, hộp thư điện tử và các phương tiện khác được dùng cho mục đích giao kết, thực hiện Hợp đồng bảo hiểm với UIC; không để các thông tin, tài sản này bị sử dụng trái phép bởi bên thứ ba; và thông báo ngay cho UIC nếu phát hiện các thông tin, tài sản này bị lộ hoặc bị sử dụng trái phép.

 

4.         Bất kể các quy định khác trong hợp đồng bảo hiểm, UIC sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường đối với các thiệt hại trực tiếp phát sinh từ hành vi của UIC, và không bao gồm các thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính hệ quả từ thiệt hại trực tiếp mà khách hàng phải gánh chịu.

Điều 5. Khai báo thông tin, liên hệ

1.           Khách hàng tại đây cam kết và đồng ý rằng:

a)           UIC có thể gửi hợp đồng bảo hiểm, sửa đổi bổ sung hợp đồng bảo hiểm, thông tin/thông báo liên quan đến hợp đồng bảo hiểm đến địa chỉ thư điện tử (email)/số điện thoại/tài khoản của bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm có trên Ứng dụng. Bất kỳ thông tin UIC nhận được từ email/số điện thoại/tài khoản của bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm sẽ được coi là đã được xác nhận và gửi hợp pháp bởi bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm.

b)          Toàn bộ các thông tin, tài liệu, dữ liệu đã và sẽ được cung cấp/kê khai cho UIC (gọi chung là “thông tin”) là chính xác, đầy đủ và cập nhật. UIC có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xác minh tính cập nhật, đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các thông tin đó và chỉ có nghĩa vụ sửa đổi nếu Khách hàng có yêu cầu hoặc trong trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật. Bất kỳ sự không cập nhật, không đầy đủ, không chính xác, không hợp pháp của thông tin có thể dẫn đến việc hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt, bị hủy bỏ, bị từ chối giải quyết bồi thường.

c)           Tất cả các tổ chức/cá nhân là chủ thể dữ liệu/bên sở hữu thông tin được kê khai/cung cấp đã cho phép và ủy quyền hợp pháp cho bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm nhân danh họ tiết lộ thông tin và chấp thuận các quy định tại văn bản này.

d)          Ủy quyền và cho phép bất kỳ tổ chức/cá nhân có thông tin hoặc biết thông tin được cung cấp cho UIC, nhà tái bảo hiểm, bên giám định tổn thất/hỗ trợ giải quyết bồi thường và các bên có liên quan khác mọi thông tin liên quan đến bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, đối tượng được bảo hiểm cho mục đích đánh giá rủi ro, thẩm định và cấp hợp đồng bảo hiểm, chào phí bảo hiểm, tính phí bảo hiểm, thu phí bảo hiểm, tái bảo hiểm, phòng chống gian lận, trục lợi bảo hiểm, đề phòng hạn chế tổn thất, giải quyết yêu cầu bồi thường, giải quyết tranh chấp, bảo mật và các mục đích khác mà pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.

 

2.           Việc giải quyết bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường, gửi thông báo giải quyết bồi thường và các thông báo, trao đổi khác có liên quan) có thể được thực hiện thông qua các phương thức điện tử bao gồm website/ứng dụng có kết nối mạng Internet hoặc mạng viễn thông khác.

 

3.           UIC bảo lưu quyền được sử dụng dịch vụ hỗ trợ giải quyết bồi thường và các dịch vụ khác liên quan của bên thứ ba để thực hiện giải quyết bồi thường trên các phương thức điện tử. Trong mọi trường hợp, UIC sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng về quyết định giải quyết bồi thường.

 

4.           Bằng việc gửi bản điện tử của các tài liệu, chứng từ liên quan đến giải quyết bồi thường cho UIC thông qua Ứng dụng, Khách hàng cam kết về sự đầy đủ, chính xác, đúng sự thực, hợp pháp và cập nhật của các tài liệu, chứng từ này, và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi giả mạo, gian dối liên quan đến các chứng từ này. Trường hợp có tranh chấp về việc gửi/nhận các thông tin/thông báo, các dữ liệu lưu trữ trên Ứng dụng của UIC sẽ được coi là dữ liệu gốc và được ưu tiên áp dụng.

 

 

5.           Bất kể quy định tại Điều này, UIC có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp bản gốc tài liệu, chứng từ để phục vụ mục đích phòng ngừa, hạn chế tổn thất; xác minh, giải quyết bồi thường; giải quyết khiếu nại, tranh chấp của khách hàng; kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro, kiểm toán; và thanh tra, kiểm tra và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 6. Thanh toán liên quan tới sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên môi trường mạng

1.      Các Bên đồng ý rằng các khoản thanh toán phát sinh từ dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm được cung cấp trên môi trường mạng có thể được thực hiện qua các phương thức giao dịch điện tử phù hợp với quy định của pháp luật. Phương thức thanh toán cụ thể đối với từng sản phẩm sẽ được xác định cụ thể với từng sản phẩm đó, Khách hàng có thể lựa chọn trong các phương thức do UIC đề xuất.

 

2.      Bên mua bảo hiểm, người yêu cầu giải quyết bồi thường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết cho việc thực hiện thanh toán của UIC.

 

 

3.      UIC sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sự cố, gián đoạn, lỗi phát sinh trong quá trình thanh toán do khách hàng cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ; và đối với tổn thất, thiệt hại, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, gây ra do sự cố, gián đoạn, lỗi từ dịch vụ thanh toán do bên thứ ba cung cấp. 

 B. BẢO MẬT

Điều 7. Bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân

1.           Việc bảo mật các thông tin của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật) sẽ được thực hiện theo các điều khoản liên quan của hợp đồng bảo hiểm này. UIC cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, hợp lý trong khả năng cho phép để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng và các bên khác có liên quan.

 

2.           Dữ liệu cá nhân UIC có thể thu thập về khách hàng bao gồm các dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, nghề nghiệp, thông tin liên hệ, số CMND/CCCD/hộ chiếu còn giá trị sử dụng, nơi cư trú, lịch sử sử dụng sản phẩm và dịch vụ của UIC, các thông tin về sở thích, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình, ngành nghề kinh doanh, những mối quan tâm của Khách hàng và các thông tin khác được yêu cầu theo quy định của pháp luật hoặc cần thiết, có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của UIC và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng. UIC cũng có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành Khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào Ứng dụng, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong Ứng dụng với mục đích nghiên cứu việc sử dụng Ứng dụng, quản trị và tùy chỉnh Ứng dụng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

 

3.           Để ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm và tuân thủ quy định của pháp luật, Khách hàng tại đây đồng ý cho UIC và/hoặc bên thứ ba do UIC cho phép hoặc ủy quyền xử lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở thu thập, lưu trữ, sử dụng, phân tích, tiết lộ thông tin) dữ liệu cá nhân của Khách hàng, cho phép bên thứ ba (như bên tái bảo hiểm, bên cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường, bên cung cấp Ứng dụng, đại lý, môi giới bảo hiểm, nhà tư vấn, chuyên gia tính toán, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, thành viên góp vốn, công ty mẹ, công ty thành viên trong cùng tập đoàn, đối tác có liên quan khác của UIC ở Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác) xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ việc cải tiến, thiết kế, phát triển, triển khai sản phẩm và dịch vụ, cung cấp bản chào bảo hiểm, thẩm định, ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, giải quyết bồi thường, giải quyết tranh chấp, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tuân thủ, kiểm toán, quản trị rủi ro, kế toán tài chính, lưu trữ và quản trị dữ liệu, khảo sát sự hài lòng của khách hàng, thông báo các sản phẩm và sự kiện của UIC; hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật. 

 

4.           Nếu bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm/bên khác là chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý cho phép xử lý thông tin, yêu cầu hủy/xóa/thay đổi thông tin đã cung cấp, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm UIC nhận được văn bản yêu cầu rút lại sự đồng ý cho phép xử lý thông tin, yêu cầu hủy/xóa/thay đổi thông tin đó, trừ trường hợp UIC có ý kiến khác bằng văn bản.

 

5.           Nếu người được bảo hiểm là trẻ em từ (7) tuổi trở lên, bên mua bảo hiểm tại đây cam kết là cha/mẹ/người giám hộ hợp pháp của người được bảo hiểm, và đã được sự đồng ý của người được bảo hiểm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của người được bảo hiểm đó theo quy định tại Điều 7 này.

 

6.           UIC sẽ lưu giữ và xử lý thông tin kể từ khi khai báo hoặc thu thập theo hình thức bản giấy hoặc bản điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn ở lưu trữ đám mây), hoặc các phương tiện khác phù hợp quy định pháp luật, cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc cho đến khi pháp luật có quy định bắt buộc khác.

 C. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 8. Điều khoản về phương thức bồi thường

1. Nếu có tổn thất, thiệt hại xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo Hợp đồng này, Người bảo hiểm sẽ thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo phương thức sau:

          a) Bồi thường cho Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng bảo hiểm (nếu có).

          b) Phương thức khác theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, phù hợp quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (không áp dụng đối với bảo hiểm sức khỏe).

          2. Phương thức thanh toán tiền bồi thường: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Điều 9. Quy định thi hành

1. Ngoài các quy định trên, các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng cũng sẽ được điều chỉnh theo các thỏa thuận khác giữa Khách hàng và UIC, Chính sách quyền riêng tư/Chính sách bảo mật như có thể được công bố trên Ứng dụng. UIC có quyền cập nhật Chính sách nêu trên trên Ứng dụng. Khách hàng cần kiểm tra Ứng dụng thường xuyên để biết các cập nhật mới nhất.


2. Điều khoản này được giải thích và điều chỉnh theo quy định pháp luật của Việt Nam, là bộ phận không tách rời của (các) hợp đồng bảo hiểm và có hiệu lực theo hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Điều khoản này và các quy định khác trong hợp đồng bảo hiểm thì Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng. Các vấn đề không được quy định trong Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi các quy định có liên quan trong hợp đồng bảo hiểm.


3. Thông tin liên hệ

Nếu có thắc mắc, hoặc để báo cáo các trường hợp vi phạm, gian lận liên quan đến UIC, xin vui lòng gọi đường dây nóng của chúng tôi:

  • Tại Hà Nội: (84-24) 3826 2686
  • Tại TP. Hồ Chí Minh: (84-28) 3821 9036
  • Tại Đà Nẵng: (84-236) 365 0939
Mục Lục