Khách hàng liên hệ – Customer Contact

Kính gửi công ty UIC,

Khách hàng: Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại: 0989890850

Loại sản phẩm: Bảo hiểm ô tô
Nội dung/Content:
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
– Bảo hiểm thân vỏ toàn diện
Xe CRV 2008 nhập Mỹ, giá trị xe 630 triệu.


This e-mail was sent from a contact form on Công ty Bảo hiểm Liên hiệp – UIC (https://www.uic.vn)

Trả lời

*