Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt

 

Đối tưởng được bảo hiểm Mọi tài sản của xí nghiệp sản xuất, thương mại hay dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài (phải có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng tiêu chuẩn).
Phạm vi bảo hiểm Tổn thất và tổn hại do hoả hoạn hoặc các rủi ro khác như nổ, động đất, bão, lụt, ống hay bồn nước bị bể, đình công, bạo động, v.v... đảm bảo chính là cháy, còn các rủi ro khác khách hàng chọn lựa phù hợp với rủi ro thực tế của đơn vị.
Thông tin thêm/Download Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1800 55 55 05 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Liên Hiệp - UIC trên toàn quốc