Trách nhiệm công cộng

 

Đối tưởng được bảo hiểm Tài sản và tính mạng, sức khỏe của bên thứ ba khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trên địa phận và từ hoạt động được bảo hiểm của người được bảo hiểm.
Phạm vi bảo hiểm Trong thời hạn có hiệu lực của Đơn bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm: Tất cả số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với: + Thương tật hoặc ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba + Mất mát hoặc thiệt hại đối với tài sản của người thứ 3 xảy ra có liên quan trực tiếp đến hoạt động ghi trong đơn bảo hiểm và diễn ra trong thời gian bảo hiểm. + Đối với những khiếu nại đòi bồi thường được giải quyết theo quy định của đơn bảo hiểm này, Người bảo hiểm sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm:
  1. tất cả các chi phí kiện cáo mà Người được bảo hiểm buộc phải trả cho bất kỳ bên nguyên đơn nào
  2. tất cả những chi phí mà Người được bảo hiểm thực hiện để giảm nhẹ và hạn chế tổn thất với sự đồng ý bằng văn bản của Người bảo hiểm .
Thông tin thêm/Download Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1800 55 55 05 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Liên Hiệp - UIC trên toàn quốc