Bảo hiểm Di chuyển máy móc nội bộ

Bảo hiểm Máy móc trong quá trình di chuyển nội bộ

UIC cung cấp dịch vụ bảo hiểm đối với rủi ro đối với máy móc trong quá trình di chuyển nội bộ trong cùng một địa điểm của Quý doanh nghiệp

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm này bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy móc phát sinh trong quá trình Vận hành:
– Vận chuyển (không bao gồm lưu kho ngẫu nhiên)
– Di chuyển và đặt tại vị trí
– Nâng hoặc hạ
– Xếp và Dỡ
tại địa điểm cụ thể hoặc trong quá trình vận chuyển giữa các địa điểm cụ thể tại cùng một nơi.

Các điểm loại trừ chính:

– Việc bảo dưỡng hoặc sai sót tay nghề hoặc việc sử dụng công cụ, dụng cụ
– Các thiệt hại mang tính chất hậu quả
– Hao mòn, hư hỏng dần dần
– Khiếm khuyết
– Mất mát hàng lưu kho hoặc sự kiện không xác định
– Và các loại trừ cụ thể khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng về sản phẩm bảo hiểm và tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu.