TNDS bên thứ ba

PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) TT Loại xe Phí bảo hiểm (đồng) I Mô tô 2 bánh   1 Từ 50 cc trở xuống 55.000 2 […]